کاشت آفتابگردان و روش کاشت آفتابگردان:ﮔﻠﮫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان اﻧﻮاع زﯾﺎدی دارن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع اوﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮراک اﻧﺴﺎن و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮای ﺧﻮراک دام و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮای روﻏﻦ ﮐﺸﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻦ .

کاشت آفتابگردان،روش کاشت آفتابگردان چگونه است؟

کاشت آفتابگردان و روش کاشت آفتابگردان:ﮔﻠﮫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان اﻧﻮاع زﯾﺎدی دارن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع اوﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮراک اﻧﺴﺎن و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮای ﺧﻮراک دام و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮای روﻏﻦ ﮐﺸﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻦ . ھﻤﻪ اﻧﻮاع ﮔﻞ ھﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از داﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺸﻦ و داﻧﻪ اون ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ھﻤﻮن ﺗﺨﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺑﻮ ﻧﺪاده ! داﻧﻪ ﺑﻮ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت آﺟﯿﻞ در ﻣﯿﺎد , ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن رو ﻧﺪاره .

داﻧﻪ ھﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان رو ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در زﻣﯿﻦ ﮐﺎﺷﺖ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﺸﺖ ﺧﺰاﻧﻪ اﺑﺘﺪا در ﮔﻠﺪان ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد . روش دوم ﺑﮫﺘﺮه ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﻮدش رو ﺑﮕﯿﺮه و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺸﻪ و وﻗﺘﯽ در زﻣﯿﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ , ﺧﺸﮏ ﻧﺸﻪ و آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﻪ و از طﺮﻓﯽ ھﻢ ﺑﻌﻀﯽ داﻧﻪ ھﺎ ھﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﻦ و ﺟﺎﺷﻮن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮی زﻣﯿﻦ .

داﻧﻪ ھﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان رو ﺑﮫﺘﺮه دو روز ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﺷﺖ در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺑﻨﺪازﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﯿﺲ ﺑﺨﻮرن . ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ روز ﺗﻮی آب ﺑﻤﻮﻧﻪ , داﻧﻪ ھﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ . اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ھﺎ ﺳﺒﺰ ﺑﺸﻦ ! ﭼﻮن وﻗﺘﯽ داﻧﻪ در ﺧﺎک ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﺸﻪ ﺧﯿﻠﯽ طﻮل ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺗﺎ ﺳﺒﺰ ﺑﺸﻪ وﻟﯽ ﺑﺎ روش ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .
ﺗﻮی ﮔﻠﺪان ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮه ﮐﻪ در ﮔﻠﺪان ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر , ﺧﺎک رﯾﺨﺘﻪ و ﺣﺴﺎﺑﯽ آﺑﯿﺎری ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ داﻧﻪ ھﺎ رو ﺗﻮی ﺧﺎک ﻓﺮو ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم . ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﺬارﯾﻢ ﺧﺎک ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﻣﺮﺗﺐ آﺑﯿﺎری ﮐﻨﯿﻢ . زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان زﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه و ھﻮا ﮔﺮم و ﺑﮫﺎری ﺷﺪه . در اﯾﺮان زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﻣﺎه ھﺴﺖ و ﺣﺘﺎ ﺧﺮداد و در اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن May ھﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺮدی ھﻮا در اون ﺳﺎل داره و ﮔﺎھﯽ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ Jun ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﺸﻪ .

وﻗﺘﯽ ﺟﻮاﻧﻪ ھﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن , اوﻧﻘﺪر ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع اوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﻪ و ﺳﭙﺲ اوﻧﮫﺎ رو از ﮔﻠﺪان ﺑﺎ ﺧﺎک ﺧﺎرج ﮐﺮده و زﻣﯿﻦ رو ﮔﻮد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و درﺳﺘﻪ ﺗﻮی ﺧﺎک ﻣﯿﮑﺎرﯾﻢ و آﺑﯿﺎری ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ . ﺑﻪ زودی ﮔﯿﺎه ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ . دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد زﯾﺎد ﻣﯿﺎد , ﺣﺘﻤﻦ از ﯾﮏ ﭼﻮب ﯾﺎ ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﮫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺸﮑﻨﻪ .

 

ﮔﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﺳﺮ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮه , آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان دﯾﮕﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای رﺷﺪ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ھﺴﺖ و اﮔﺮ اون ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮه ﮔﯿﺎه رﺷﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ . اﯾﻦ ﮔﯿﺎه رﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻌﯽ داره و در ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﺑﯿﻦ ۵ ﺗﺎ ده ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ . زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪ , ﻏﻨﭽﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه و ﮔﻞ ﻣﯿﺪه و ﺑﺎﯾﺪ اوﻧﻘﺪر ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻞ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﮔﯿﺎه ھﻢ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ داﻧﻪ ھﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان آﻣﺎده ﺑﺮداﺷﺖ ھﺴﺘﻦ و ﻣﯿﺮﺳﻦ . ﻣﻘﺪاری از ھﻤﯿﻦ ﺗﺨﻢ ھﺎ رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﻧﮕﻪ دارﯾﻦ .
ﮔﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ھﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﻣﺸﺨﺼﻪ , ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ داره . ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎی ﺳﺎﯾﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاره و ﺣﺘﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﺸﻪ و در ﺑﯿﺮون ﺧﻮﻧﻪ ؛ و ﺑﻪ آب ﻓﺮاوان ھﻢ اﺣﺘﯿﺎج داره . ﺧﺎک ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﺎک ﺑﺮگ و ﺷﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎک ﺑﺮای آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ھﺴﺖ . ﮐﻮد دادن ھﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮش ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻊ در اطﺮاف ﺑﺎﻏﭽﻪ ﯾﺎ دور ﺧﻮﻧﻪ , ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﯿﺎرﯾﻦ
منبع : دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه