معما های جالب با جواب. 16 واقعیت زیر را در نظر بگیرید:. 1) 5 خانه وجود دارد. 2) انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند. 3) اسپانیایی یک سگ دارد. 4) در خانه سبز قهوه نوشیده می شود. 5) ایتالیایی چای می‌نوشد. 6) خانه سبز، بدون هیچ فاصله‌ای، در سمت راست خانه سفید قرار دارد. 7) کسی که سیگار «کنت» می‌کشد، حلزون دارد. 8) سیگار «وینستون» در خانه زرد کشیده می‌شود. 9) در خانه وسطی، شیر نوشیده می‌شود. 10) فرانسوی در اولین خانه زندگی می‌کند. 11) کسی که سیگار «مارلبورو» می‌کشد، همسایه کسی است که روباه دارد. 1 ...

معمای چه کسی صاحب گورخر است؟معما های زیبا,معما با جواب کوتاه

معما های جالب با جواب

 

16 واقعيت زير را در نظر بگيريد: 

1) 5 خانه وجود دارد.

2) انگليسی در خانه قرمز زندگی می کند.

3) اسپانيايی يک سگ دارد.

4) در خانه سبز قهوه نوشيده می شود.

5) ايتاليايي چای می‌نوشد.

6) خانه سبز، بدون هيچ فاصله‌ای، در سمت راست خانه سفيد قرار دارد.

7) کسی که سيگار «کنت» می‌کشد، حلزون دارد.

8) سيگار «وينستون» در خانه زرد کشيده می‌شود.

9) در خانه وسطی، شير نوشيده می‌شود.

10) فرانسوی در اولين خانه زندگی می‌کند.

11) کسی که سيگار «مارلبورو» می‌کشد، همسايه کسی است که روباه دارد.

12) کسی که سيگار «وينستون» می‌کشد، همسايه کسی است که اسب دارد.

13) کسی که سيگار «مور» می‌کشد، آب پرتقال می‌نوشد.

14) ژاپنی سيگار «پارلمنت» می‌کشد.

15) فرانسوی در همسايگی خانه آبی زندگی می‌کند.

16) در هر خانه، يک مليت، يک حيوان، يک سيگارکش و يک نوشيدنی قرار دارد. 

 

حال به 2 سوال زير پاسخ دهيد:

الف- چه کسی آب می‌نوشد؟

ب- چه کسی گورخر دارد؟

 

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

 

جواب معمای چه کسی صاحب گورخر است:

 

حیوان سیگار رنگ خانه نوشیدنی ملیت
حلزون کنت  قرمز  شیر  انگلیسی
اسب مارلبورو  آبی  چای  ایتالیایی
روباه  وینستون   زرد  آب  فرانسوی
سگ مور سفید آب پرتقال اسپانیایی
گورخر پارلمنت سبز قهوه ژاپنی

 

منبع:ravanyar.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه