معماي دهقان و گوسفندان

معمای دهقان و گوسفندان


معمای تصویری, چوپان و گوسفندان

دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد...
نصف آنها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت و با 3 سه گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت ...
او چند گوسفند به شهر برده بود؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓


جواب معمای دهقان و گوسفندان
او 31 سی و یک گوسفند به شهر برده بود ...
1. نصف به اضافه نیم گوسفند رو به نفر اول می دهد ...
اگر سی و یک گوسفند داشته باشیم یعنی شانزده گوسفند فروختیم می مونه پانزده تای بقیه ...
2. نصف به اضافه نیم گوسفند رو هم نفر دوم می خره ، یعنی هفت و نیم به اضافه نیم ، میشه هشت تا که نفر دوم می بره ...

 

3. نصف به اضافه نیم گوسفند دیگه هم به نفر سوم می دهد که از هفت تای باقیمانده کم می شه ...
یعنی چهار تا ، در نهایت می مونه سه گوسفند ...
منبع:vase2.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه