تست هوش چهارگوش های در هم پیچیده با جواب. به شکل بالا خوب توجه کنید. آیا می توانید تعداد چهارگوش های شکل را بشمارید؟. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. پاسخ تست هوش 'چهارگوش های در هم پیچیده!'. 18 مربع. 6 مربع در وسط که با رنگ مشخص شده اند، و 12 مربع هم دور تا دور این مربع های رنگی. منبع:mathhome. ir.

تست هوش: چهارگوش های در هم پیچیده! تست هوش با جواب, تست هوش تصویری

تست هوش چهارگوش های در هم پیچیده با جواب

 

به شکل بالا خوب توجه کنید. آیا می توانید تعداد چهارگوش های شکل را بشمارید؟

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ تست هوش 'چهارگوش های در هم پیچیده!'
18 مربع
6 مربع در وسط که با رنگ مشخص شده اند، و 12 مربع هم دور تا دور این مربع های رنگی.

 

تست هوش جدید, تست هوش تصویری با جواب

 

منبع:mathhome.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه